ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Straipsniai

Metams baigiantis verslininkai ir smulkieji ūkininkai pateikė 2,3 tūkst. naujų paraiškų

Straipsniai
Iki 2019 m. paskutinės dienos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos iš pareiškėjų, norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Gruodžio 31 d. taip pat baigėsi ir paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis „Parama smulkiems ūkiams“ bei „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimas. Paraiškos buvo teikiamos itin aktyviai – tiek NMA priimamuosiuose, tiek elektroniniu būdu paraiškos buvo registruojamos iki paskutinės paraiškų priėmimo minutės. Pareiškėjų aktyvumą atspindi ir surinktų dokumentų skaičius.
Per 2 paraiškų surinkimo mėnesius, nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d., pagal visas tris veiklos sritis NMA buvo pateikta: 1 012„startuolių“ paraiškų, 1 154 smulkiųjų ūkininkų paraiškos, 144 verslininkų, norinčių plėsti ekonominę veiklą, paraiškos.
Paraiškas buvo galima teikti NMA teritoriniuose padaliniuose, kuriuose paraiškos buvo priimamos iki vėlaus vakaro, taip pat iki pat 24 val., naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS). Pareiškėjai aktyviai naudojosi šia galimybe – NMA specialistai beveik iki pat Naujųjų metų sutikimo registravo naujai teikiamas paraiškas – paskutinė, naudojantis ŽŪMIS, NMA pateikta paraiška užregistruota gruodžio 31 d. 23 val. 27 min. Daugiausia paraiškų – tiek teritoriniuose padaliniuose, tiek per ŽŪMIS – buvo teikiama paskutinėmis paraiškų surinkimo dienomis, o paskutinę metų dieną buvo pateiktos 176 paraiškos.
Verslui pradėti paprašyta per 17 mln. Eur paramos
Susumavus paraiškų surinkimo rezultatus paaiškėjo, jog pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, NMA užregistruota 1 012 paraiškų, t. y. beveik 2,5 karto daugiau, nei buvo tikimasi jų gauti. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 17 187 456Eur. Primintina, jog šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 7 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
Pagal priemonę vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 17 220 Eur paramos pradėti ne žemės ūkio veiklą arba Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas (išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas neremiamas veiklas). Paraiškas galėjo teikti savarankiški fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos savarankiškos įmonės reikalavimus. Parama bus teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 50 proc. avansą patvirtinus paramos gavėju, o likusią dalį tinkamai įgyvendinus verslo planą.
Smulkieji ūkininkai paramos paprašė daugiau, nei skirta
Per tą patį kaip ir paraiškų verslo pradžiai rinkimo laikotarpį NMA buvo pateiktos 1 154 smulkiųjų ūkininkų paraiškos. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad bendra pareiškėjų prašoma 17 288 606 Eur paramos suma gerokai viršijo skirtąją – šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 9 851 488 Eur paramos lėšų. Jau dabar galima teigti, kad ne visi pareiškėjai sulauks išmokos, galinčios siekti 15 tūkst. Eur. Kam bus skirta parama, paaiškės sudarius paraiškų prioritetinę eilę.
Primintina, jog parama pagal KPP priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ teikiama pareiškėjams, planuojantiems gaminti žemės ūkio produktus bei pagamintus (išaugintus) valdoje žemės ūkio produktus perdirbti ir tiekti rinkai. Paraiškas galėjo teikti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) bei ūkininko ūkį. Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos teikimo metu turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur. Parama bus teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 80 proc. avansą patvirtinus paramos gavėju, o likusią dalį tinkamai įgyvendinus verslo planą.
Paraiškos jau vertinamos
Akivaizdu, jog ne visoms paraiškoms, pateiktoms pagal KPP veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, ir „Parama smulkiems ūkiams“, pakaks paramos lėšų – kam bus mokamos išmokos, paaiškės, kai bus atliktas paraiškų tinkamumo atitikties kriterijams vertinimas ir sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, paraiškų atitikties vertinimas atrankos kriterijams turi būti atliktas per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki vasario 12 d.
Į paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, galės pretenduoti daugiausia atrankos balų surinkusios paraiškos, kurioms pakaks lėšų. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100, o mažiausias privalomas projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, – 45 balai. Šio atrankos balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Atrankos kriterijus, pagal kuriuos vertinamos paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, bei atrankos balus už atitinkamą kriterijų rasite čia.
Didžiausias galimas surinkti atrankos balų skaičius pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra 100 atrankos balų, o mažiausias privalomas – 35 atrankos balai. Paraiškos, nesurinkusios 35 balų, bus atmestos.
Atrankos kriterijus, pagal kuriuos vertinamos paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, bei atrankos balus už atitinkamą kriterijų rasite čia.
Atlikus paraiškų atrankos kriterijams vertinimą, bus atliekamas paraiškų, kurioms užteks paramos lėšų, tinkamumo vertinimas, o taip pat, vadovaujantis paraiškoje bei verslo plane pateikta informacija, viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, tikrinama, ar pareiškėjas yra tinkamas gauti paramą.
Paramos verslui plėsti lėšų dar liko
Pagal dar vieną KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos 144 paraiškos, o bendra jose prašoma paramos suma sudaro 22 586 291 Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 35 796 636 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Taigi pareiškėjams, teikusiems paraiškas pagal minėtą veiklos sritį, paramos pakaks ir prioritetinės eilės sudarymas įtakos, kam bus skirta parama, neturės.
Pažymėtina, kad paraiškų atrankos kriterijų vertinimas bus atliekamas ir už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma yra 100, privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 50. Jeigu projektų atrankos metu bus nustatyta, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paraiška bus atmesta.
Paramos plėsti verslą galėjo kreiptis privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Jų remiama veikla – ne žemės ūkio veikla arba veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra, išskyrus veiklas, nurodytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
Sukūrus vieną darbo vietą, bus skirta iki 50 000 Eur paramos lėšų, o didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos). Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Naudinga informacija

Atgal