ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai ŽemėsBankas.LT - naujausi parduodamos ir nuomojamos žemės pasiūlymai

Taisyklės

NAUDOJIMOSI  INTERNETO SVETAINE TAISYKLĖS

1.    Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Interneto svetainės www.zemesbankas.lt taisyklėmis yra nustatoma skelbimų patalpinimo tvarka, jų priežiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė, bei kitos nuostatos.
 • 1.2. Naudojantis internetine svetaine, Vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus nekilnojamojo turto objektus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 1.3. Vartotojui taisyklės yra privalomos. Vartotojas naudodamasis Internetine svetaine išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Internetine svetaine.
 • 1.4. Internetinėje svetainėje teikiamos informacijos paskelbimo paslaugos yra nemokamos.
 • 1.5. Internetinės svetainės tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir (ar) papildymais.

2.    Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei talpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

 • 2.1. Vartotojas patalpindamas skelbimą, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 • 2.2. Vartotojas, pateikdamas duomenis skelbime, patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 • 2.3. Patalpinus skelbimą, jo pakoreaguoti nebegalima.
 • 2.4. www.zemesbankas.lt administracija pasilieka teisę, prireikus, pakoreaguoti Vartotojo įkeltą skelbimą, kad jis atitiktų Internetinio puslapio taisykles.
 • 2.5. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje (pvz., skelbimas apie žemės ūkio žemę negali būti patalpintas prie vandens ūkio žemės skelbimų).
 • 2.6. To paties objekto skelbimą galima talpinti ir demonstruoti tik vieną kartą, toje pačioje kategorijoje ir to paties veiksmo (parduoda, nuomoja, perka).
 • 2.7. Vartotojui draudžiama:
 • 2.7.1. Skelbimo aprašyme, nuotraukose, siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje  Skelbimo informacijoje;
 • 2.7.2. Skelbime nurodyti kainą neatitinkančią kainos nurodytos pagrindinėje informacijoje. Obejkto kaina turi atitikti rinkos vertę, taip pat turi būti nurodoma su mokesčiais;
 • 2.7.3. Pateikti klaidingą informaciją apie parduodamo, nuomojamo objekto savybes;
 • 2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, susijusią su konkuruojančiais trečiais asmenimis arba jų prekėmis (paslaugomis);
 • 2.7.5. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus,  prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms, ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
 • 2.7.6. Skelbimai, pažeidžiantys šiuos draudimus, bus blokuojami, šalinami.
 • 2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas, ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.
 • 2.9. Skelbimo nuotraukos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti grafinius vaizdus, raides, skaitmenis, asmenis (pvz., logotipai, telefonų numeriai, ranka rašyti užrašai, pavardės). www.zemesbankas.lt administracija pasilieka teisę, koreaguoti nuotraukas (pasukti, keisti jų eiliškumą), taip pat pašalinti nuotraukas, kurios nevaizduoja objekto, nuotraukse yra vaizduojami asmenys ar modifikuoti grafiniai vaizdai. 
 • 2.10. Skelbime leidžiama paskelbti, apvaizduoti, aprašyti tik apie vieno objekto pardavimą, nuomą, pirkimą.
 • 2.11. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet  neapsiribojant :
 • 2.11.1. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų ir kt.);
 • 2.11.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą, (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją, ar kitas žmogaus teises ir laisves;
 • 2.11.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris reklamuotų tabako, alkoholio gaminius, azartinius žaidimus, ar kitaip pažeistų galiojančius teisės aktus;
 • 2.11.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiavimas ir pan.). Esant įtarimams apie galimai vykdomą neteisėtą veiklą, tokie Skelbimai bus blokuojami.

3.    Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei talpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

 • 3.1. www.zemesbankas.lt svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus susijusius tik su nekinojamojo turto pirkimu, pardavimu, nuoma.

4.    Pasekmės pažeidus taisykles

 • 4.1. Jei vartotojas nesilaiko Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimo kėlimo instrukcijų ir šių Taisyklių, Tiekėjas turi teisę, Skelbimus neatitinkančius Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų pabaigą.
 • 4.2. Tiekėjas, be jokio perspėjimo, gali atlikti skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo matomo fotografijose.
 • 4.3. www.zemesbankas.lt administracija pasilieka teisę, be iš ankstesnio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar Teisės aktų pažeidimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis,  Tiekėjas savo nuožiūra nuspręs, kaip pašalinti informaciją susijusią su Vartotoju.

5.    Atsakomybės apribojimas

 • 5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 • 5.2. Tiekėjas neatsako už pateiktą klaidingą informaciją skelbime. Taip pat Tiekėjas neatsako už padarytą žalą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl skelbimo turinio.
 • 5.3. Tiekėjas neatsako už Internetinės svetainės ar duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

6.    Asmens duomenų apsauga

 • 6.1. Vartotojas Internetinėje svetainėje pateikia savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan. Vartotojas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui www.zemesbankas.lt duombazėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi 2 metus nuo paskutinio Vartotojo skelbimo patalpinimo, užklausos pateikimo, kainos pasiūlymo. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie jų prieiti.
 • 6.2. Vartotojas patvirtina, kad jo pateikiami asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
 • 6.3. Skelbimuose nurodomas tik internetinės svetainės tiekėjo telefono numeris. Tiekėjas įpareigotas kiekvienam susidomėjusiajam Jūsų skelbimu pateikti informaciją apie skelbiamą objektą, bei informuoti Jus apie Jūsų skelbimo susidomėjimą. Internetinės svetainės tiekėjas padeda bendrauti klientui ir pardavėjui iki sandorio įvykdymo pabaigos.

7.    Intelektinės nuosavybės teisė

 • 7.1. Tiekėjas yra visų teisių į www.zemesbankas.lt svetainės turinį, bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
 • 7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.zemesbankas.lt puslapio turinio, dizaino, ir duomenų bazių pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų skelbimų atžvilgiu.
 • 7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos.
 • 7.4. Vartotojas sutinka, kad Puslapio Valdytojas turi teisę imti tarpininkavimo mokestį už žemės ar kito turto sėkmingą pardavimą/nuomą. Mokestis yra apie 1%-2% nuo bendros sumos arba nustatomas derybų keliu.
 • 7.5. Vartotojas sutinka, kad jo skelbimai taptų www.zemesbankas.lt svetainės duomenų bazės dalimi. Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 • 7.6. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skalbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8.    Taikytina teisė

 • 8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl www.zemesbankas.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžaimi derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.